Методика преподавания обществознания
Методики преподавания
  • формат pdf
  • размер 4,88 МБ
  • добавлен 11 июня 2012 г.
Михайличенко О.В. Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст з іл., передмова М. Б. Євтух]. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 347 с.
У посібнику викладена історія, теорія суспільно-політичних та гуманітарних наук та основний зміст організації навчального процесу по їхньому вивченню у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах.
Особлива увага звернена на історичний розвиток суспільно-політичних наук та становлення суспільствознавчої освіти.
Викладена класифікація суспільно-політичних, гуманітарних дисциплін та основи методики організації навчання.
Зміст:
Передмова
Наука як форма суспільної свідомості:
Наука в історії цивілізацій
Історичний розвиток та класифікація наук
Політика та політичні науки:
Політика як об’єкт дослідження
Історія політичної науки
Предмет політичної науки
Категорії, функції та методи дослідження в політичній науці
Система політичних навчальних дисциплін
Соціальні, суспільні та гуманітарні науки:
Розвиток наукової думки про соціальний устрій та суспільне життя в історії народів (Стародавній Світ, Середньовіччя, Відродження, Новий час)
Класифікація соціальних, суспільних та гуманітарних наук
Основи організації навчального процесу та викладання суспільно-політичних дисциплін:
Історія розвитку теорії освіти та навчання (дидактики)
Основні категорії дидактики та методики навчання
Навчальний процес
Основи методики навчання суспільно-політичних та гуманітарних дисциплін:
Історія розвитку навчання суспільних наук та становлення гуманітарно-історичної освіти
Історія становлення викладання суспільних наук у вищій школі та підготовки науково-педагогічних кадрів
Характеристика та класифікація загальних методів навчання
Методи навчання суспільно-політичних дисциплін
Оптимізація навчального процесу та інноваційне навчання суспільно-історичних дисциплін
Контроль і оцінка навчальних та наукових досягнень студентів
Форми організації та види навчання соціально-політичних та гуманітарних дисциплін:
Історія розвитку форм організації навчання та його видів
Види навчання у вищій школі
Лекція у вищому навчальному закладі
Семінарські заняття
Практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації
Позанавчальні форми організації навчання у вищій школі
Форми організації та види навчання у загальноосвітній школі
Організація та методика проведення студентських соціально-політичних наукових досліджень:
Система організації науково-дослідної роботи студентів та види наукових студентських робіт
Виконання студентських наукових робіт
Додатки
Примірний тематичний план навчального курсу «Методика навчання суспільно-політичних дисциплін».
Грецький алфавіт.
Латинський алфавіт.
Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».
Короткий тлумачний словник соціально-політичних термінів.
Похожие разделы