Ревчун Б.Г. (укл.) Історія економіки та економічної думки

Ревчун Б.Г. (укл.) Історія економіки та економічної думки
 • разное
 • doc
 • 356.79 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Навчально-методичний посібник. Кіровоград, Кіровоградський національний технічний університет, 2007. - 255 с.

Даний курс поєднує в єдине ціле дві споріднені дисципліни – Економічну історію та Історію економічної думки. Це надає можливість порівняння та кращого розуміння практики господарського розвитку та його відбиття в окремих поглядах, теоріях, школах та напрямках економічної думки відповідних історичних періодів.

Вступ
Тематичний план викладання дисципліни
Предмет, методологія та завдання курсу
Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Зародження економічної думки
Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (YIII ст. до н.е. – Y ст. н.е.)
Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (Y – XY ст.)
Формування передумов ринкової економіки та їх теоретичне осмислення в країнах Європейської цивілізації (XYI – перша половина XYII ст.)
Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період становлення національних держав (друга половина XYII - перша половина XIX ст.)
Ринкове господарство та економічна думка країн Європейської цивілізації у період розвитку монополістичних тенденцій (друга половина XIX – початок XXст. )
Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки України (друга половина XIX – початок XXст. )
Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XXст. )
Розвиток національних економік та економічної думки країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XXст. )
Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст.)
Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці
Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XXст. )
Загальний список літератури

Смотрите также


Шпори по истории экономических учений

Шпори по истории экономических учений

 • шпаргалки
 • docx
 • 187.57 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Выполнил студент для заочного отделения ,для экономистов и бухгалтеров 3 курса - ОНАПТ , Г.Одесса ,2011г.

Перечень используемых тем:
Історія економіки та економічної думки як наука.
Етапи розвитку історії економічної думки.
Еволюція господарства в Давньому Єгипті та його відображення в пам’ятках економічної...
Ревчун Б.Г. Історія економічних вчень

Ревчун Б.Г. Історія економічних вчень

 • разное
 • doc
 • 133.79 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Посібник для студентів вищих навчальних закладів – Кіровоград, 2002. – 115 с.

Навчальний посібник в стислій формі показує передумови виникнення, етапи та закономірності розвитку світової економічної думки. Посібник розкриває методологічні підходи й теоретичні концепції основних шкіл та напрямів економічної думки, знайом...
Шпаргалка - Історія економічної думки

Шпаргалка - Історія економічної думки

 • шпаргалки
 • doc
 • 1.35 МБ
 • добавлен 10.03.2011
Висвітлено 130 питань, які відповідають екземенаційним білетам КНЕУ
Основне джерело: Історія економіки та економіяної думки: Навч. посіб. / за ред. проф. С. В. Степаненка. - К.: КНЕУ, 2010.
Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічних наук
Особливості історико-економічного аналізу суспільств в межах ...
Лекции - История экономических учений и экономической мысли (на укр.яз)

Лекции - История экономических учений и экономической мысли (на укр.яз)

 • лекции
 • doc
 • 252.65 КБ
 • добавлен 11.01.2010
Предмет і методи історії економіки та економічної думки
Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н. е. – V ст. н. е. )
Господарство та економічна думка суспільства Євро...
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 691 КБ
 • добавлен 15.02.2011
Під ред. В. М. Тарасевича. - Дніпропетровськ: ЛМСУ, 1999.
Вступ до историі економічних вчень.
Ранні економічні погляди
Класична політична економія
Марксистьский напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюция
Соціально-інстуціональний напрямок економічної думки
Контрольна робота - Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Контрольна робота - Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

 • лабараторные
 • docx
 • 117.84 КБ
 • добавлен 09.12.2011
ДонНТУ. Донецьк 25 с.

Контрольна робота з дисціплини: «Історія економіки та економічної думки»

У чому перебуває основний зміст еволюції буржуазної політекономії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.?
Виберіть правильні терміни й поняття, використовувані маржиналізмом.
Розкрийте зміст методологічних при...
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 145.77 КБ
 • добавлен 22.01.2010
ДУЕП. 162с.
Вступ до історії економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Меркантилізм
Класична політична економія
Марксистський напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюція
Соціально-інституціональний напрямок економічної думки
Щеньова В.Б. Історія фінансової думки. Лекции

Щеньова В.Б. Історія фінансової думки. Лекции

 • разное
 • doc
 • 862 КБ
 • добавлен 07.10.2009
ДНУ, 75стр.
У навчальному посібнику в стислому вигляді представлено основні питання вузлових тем курсу «Історія фінансової думки», які визначені міністерською програмою підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Викладений у такій формі матеріал дозволить студентам, які в обмеженій кількості аудиторного часу слухають л...
Реферат - Економічна думка в Київській Русі (Літопис Руський, Руська Правда, Слово о законі і благодаті, Слово)

Реферат - Економічна думка в Київській Русі (Літопис Руський, Руська Правда, Слово о законі і благодаті, Слово)

 • рефераты
 • doc
 • 192 КБ
 • добавлен 07.05.2011
Україна, Хмельницький 2008

Вступ
Історія економічної думки України часів раннього та класичного Середньовіччя.
Економічна думка часів Київської Русі в текстах «Руської Правди».
Економічна думка в тексах «Літопису Руського» та «Слові о законі і благодаті», «Слова».
Висновки
Список використаної літерат...
Лісовицький В.М. Історія економічних учень

Лісовицький В.М. Історія економічних учень

 • разное
 • pdf
 • 1.01 МБ
 • добавлен 05.10.2011
К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с. - ISBN: 978-966-364-784-5
3-тє видання (OCR)

У навчальному посібнику в історичній послідовності простежується процес розвитку економічної думки з стародавніх часів до наших днів. Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напр...