Методика преподавания обществознания
Методики преподавания
Статья
  • формат pdf
  • размер 2,62 МБ
  • добавлен 24 февраля 2013 г.
Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал СумДПУ ім. А.С. Макаренка, випуск 1
Заг. ред. О.В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 125 с.
У журналі представлені статті, що відображають сучасний стан досліджень у галузі навчання соціально-політичних та суспільних наук. Розглядаються питання теорії, історії, методики організації навчального процесу загальноосвітній та вищій школі.
Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
В журнале представлены статьи, которые отображают современное состояние исследований в отрасли обучения социально-политическим и общественным наукам. Рассматриваются вопросы истории, теории и методики организации учебного процесса в общеобразовательной и высшей школе.
Для научных работников, аспирантов, студентов высших учебных заведений.
Зміст
Михайличенко О.В. Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін.
Моцак С.І. Організація позаурочної навчальної діяльності старшокласників з історії.
Горохівська Т.М. До питання організації самостійної роботи студентів у системі професійної підготовки майбутніх учителів історії.
Снагощенко В.В. Музейно-освітній ресурс у професійній підготовці майбутнього вчителя історії.
Барнінець О.В. Гра як засіб реалізації компетентнісного навчання.
Сідельник Н.В. Про компетентність майбутнього вчителя історії як педагогічна проблема.
Деркачов Ю.А. Використання проблемних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів правознавства.
Авхутська С.О. Формування полікультурної компетентності майбутній учителів історії.
Коцаренко І.К. Формування пізнавальної активності учнів засобами дидактичної гри на уроках етики.
Яковенко Г.Г. Наступність у формуванні економічних компетенцій при викладанні суспільних дисциплін.
Іваній О.М. Інноваційно-технологічні підходи до формування правової компетентності майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки.
Луніка О.В. Використання краєзнавчого матеріалу у навчанні історії України в основній школі.
Драновська С.В. Самостійна робота учнів у процесі навчання історії України (60 - 80 рр. ХХ ст.).
Улунова Г.Є. Психологічна культура майбутнього фахівця: сутність, реалії, перспективи.
Гавриліна О.В. Дослідницький метод у системі сучасних методів навчання.
Голодна Ю.О. Викладання конституції в українській школі (40-60-х роках ХХ ст.).
Говорун М.В., Онісімчук Л.О. Використання лекції-візуалізації в системі вищої освіти.
Плавуцька Я.Ю. Стан вищої освіти на українських землях у другій половині XVI – на початку ХІХ ст.
Холод В.Л., Ганагина И.Н. (Росія) Старобезгинская сельская школа как музей под открытым небом.
Бугрій В.С. Краєзнавство у шкільних програмах з історії (50-80 рр. ХХ ст.).
Марченко Т.М. Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх учителів правознавства.
Михайленко Н.А. Творча діяльність учителя як складова успішного педагогічного процесу.
Дєнєжніков С.С. Пізнавально-виховний потенціал семінару з трансгуманізму в курсі філософії.
Овчинникова Л.О. Новації романтичного жанроутворення у фортепіанній камерній творчості Ф. Шопена.
Ярош Н.В. Інтегрування знань у шкільному курсі суспільствознавства (60-ті рр. ХХ ст.).
Ніколенко Н.В. Роль сучасних інформаційних технологій у вивченні історії рідного краю.
Жидкова Н.М. Як навчити учнів формулювати правові поняття.
Ципко В.В. Самостійна робота як елемент навчання суспільствознавчих дисциплін згідно вимог кредитно-модульної системи.
Лях В.В. Дискусія як метод вивчення історичного матеріалу.
Єпик Л.І. Використання проектних технологій при вивченні краєзнавчого матеріалу на уроках історії.
Слесик К.М. Подолання розриву між моральною свідомістю і поведінкою у процесі навчання гуманітарних дисциплін.