История психологии
Психологические дисциплины
Практикум
 • формат doc
 • размер 825.11 КБ
 • добавлен 31 октября 2011 г.
Вольнова Л.М. Історія психології
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 45 с.
Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История науки и техники
 1. Академическая и специальная литература
 2. Концепции современного естествознания (КСЕ)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Культурно-историческая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Методология и история психологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. История философии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия науки и техники
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Ученые, изобретатели, деятели науки
Смотрите также

Контрольна робота з курсу Історія психології

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 84.5 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Контрольна робота. з курсу «Історія психології». студентки ІІІ-го курсу. факультету заочної форми навчання. Мукачівського державного університет. 1. Арістотель, як основоположник сучасної психології. 2. «Трактат про людську природу» Д. Юма, як основа емпіризму в психології. 3. Вклад у розвиток психологічного зняння Ібн-Аль-Хайсама.

Ніколаєнко О.В. Становлення та розвиток психологічної теорії колективу у вітчизняній психології (1920 - 1990 роки)

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 244.25 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. Анотація. Розглянуто питання становлення та розвитку вітчизняної психологічної теорії колективу у 1920 - 1990 рр. Проаналізовано соціально-економічні умови даного періоду, охарактеризовано соціально-політичні формації, що суттєво впливали на становлення психологічної теорії колективу й сприяли її крайній ідеалізації. Здійснено системат...

Пухно С.В. Університетська психологія в Україні в першій половині XIX століття

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 222.61 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с. Анотація. Вивчено історико-психологічні передумови становлення та розвитку університетської психології в Україні першої половини XIX ст. З'ясовано місце та значущість психологічних надбань представників вітчизняної психології зазначеного періоду для тогочасної та сучасної психологічної науки. Визначено соціокультурні передум...

Реферат Основні особливості німецької психологічної школи

Реферат
 • формат docx
 • размер 50.11 КБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара Курс «Історія психології» Введення 1. Передумови виникнення психології в Німеччині. 2. Вундтовской школа психології. 3. Герман Еббінгауз. 4. Вюрцбургська школа психології. 5. Лейпцизька школа. 6. Гештальт-психологія. 7.Теорія поля - Курт Левін. Висновок Список використаної літератури.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття

 • формат djvu
 • размер 33.88 МБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
Роменець В. А. Історія психології XIX — початку XX століття. - К. : Вища школа, 1995, 614с. Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологі...

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XXстоліття

 • формат tif
 • размер 27.88 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологія".rn

Роменець В.А. Історія психології XX століття

 • формат tif, jpg
 • размер 48.31 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
У навчальному посiбнику в широкому культурно-iсторичному контекстi представлено рух свiтової психологiчної думки у ХХ століттi. Історiя психологiї цього складного й суперечливого перiоду постає у послiдовному висвiтленнi наукових напрямiв, шкiл, а головне — особистостей, котрi зумовили вибудову чимдалi довершенішого знання про людину та її внутрішній свiт. Для студентiв вищих закладiв освiти, якi навчаються за спецiальнiстю "Психологiя", а тако...

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження

 • формат jpg, tif
 • размер 32.3 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
У посiбнику розглядаються загальнi закономiрностi становления психологiчної науки доби Вiдродження, особливостi розвитку в культурних регiонах — схiдних i захiдних. Особливу увагу придiлено розвитку вiтчизняної психологї в цiей перiод. Призначений для студентiв, аспiрантiв, дослiдникiв у галузi iсторії психологiї.rn

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва

 • формат tif, jpg
 • размер 28.54 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
Висвiтлено шляхи розвитку психологiчної науки в ХVIII ст, у зв’язку з суспiльно-полiтичними та науково-культурними надбаннями епохи. Розглядається iсторiя психологiї як захiдних, так i схiдних країн. Особливу увагу придiлено розвитковi психологiї в Українi. Розроблено теоретичні засади історiї психології: культурологічний підхiд, рушiйнi сили розвитку психологiчних знань, перiодизацiю. Для студентiв унiверситетiв, якi навчаються за спецiальностя...

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття

 • формат pdf
 • размер 79.11 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Київ: Либідь, 1998. - 894 с. У навчальному посібнику в широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у XX столітті. Історія психології цього складного й суперечливого періоду постає у послідовному висвітленні наукових напрямів шкіл, а головне — особистостей, котрі зумовили вибудову чимдалі довершенішого знання про людину та її внутрішній світ. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціаль...