Загорна Т.О. Економічна діагностика

Загорна Т.О. Економічна діагностика
 • разное
 • pdf
 • 3.03 МБ
 • добавлен 25.10.2011
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 400 с.

У посібнику розглянуто основні методи діагностики зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, питання оцінки його конкурен тних позицій та внутрішніх можливостей з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду. Викладено основні етапи конкурентної діагнос тики та діагностики стратегічних зон господарювання, дано аналіз спе цифіки мікродіагностики підприємства як нової управлінської техно логії.
Методика фінансової діагностики розглядається у взаємозв’язку з підходами до оцінки вартості бізнесу та ризиків.
Посібник містить контрольні запитання для самоперевірки та прак тичні завдання.

Смотрите также


Гетьман О.О. Економічна діагностика

Гетьман О.О. Економічна діагностика

 • разное
 • doc
 • 394.26 КБ
 • добавлен 21.01.2010
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 78 с.
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна діагност...
Горбачук Ю.А., Кушнір Н.Б. Економічна діагностика

Горбачук Ю.А., Кушнір Н.Б. Економічна діагностика

 • разное
 • pdf
 • 1.1 МБ
 • добавлен 22.02.2011
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. - Рівне, НУВГП, 2007. - 176 с.

Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної роботи студентів, типові виробничі ситуації, тренінгові тестову програму тощо. Може використов...
Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика:

Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика:

 • разное
 • doc
 • 212.02 КБ
 • добавлен 28.02.2011
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 110 с.

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення, методичні поради до опанування кожної з тем у комплексі з розрахунково-ситуаційними завданнями, питаннями для самоперевірки знань та для дискусій, поясненнями ...
Робоча навчальна программа з дисципліни Економічна діагностика

Робоча навчальна программа з дисципліни Економічна діагностика

 • разное
 • doc
 • 1003 КБ
 • добавлен 09.01.2012
Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2010.- 29с.

Тематичний план дисципліни.
Мета та завдання курсу.
Зміст дисципліни по темах.
Плани практичних занять: план, теми рефератів, контрольні запитання, ситуаційне завдання, тестове завдання до кожного практичного завдання.
Завдання до контрольної роботи д...
Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

 • разное
 • doc
 • 3.33 МБ
 • добавлен 03.10.2010
Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2004. - 287 стр.
Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам формування та оцінки потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання. У посібнику надано цілісне уявлення про сутність потенціалу підприємства, його склад і структуру, закономірності його формування та розвит...
Шутяк Ю.В. Діагностика економічної безпеки підприємства

Шутяк Ю.В. Діагностика економічної безпеки підприємства

 • разное
 • doc
 • 279 КБ
 • добавлен 21.12.2011
Автореферат дисертації, Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності). - Хмельницький, 2011. - 24с.

Метою даного дослідження є розробка теоретичних положень, методичних та практичних рекомендацій щодо діагностики економічної безпеки машинобудівного підприємства.
Нет изображения

Новикова І.В. (укл.) Внутрішній економічний механізм підприємства

 • разное
 • doc
 • 3.25 МБ
 • добавлен 22.04.2011
Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с.
Передмова
Філософія функціонування господарського механізму
Організація виробництва як механізм
Немеханічний механізм господарського механізму
Закономірності та протиріччя господарського механізму
Теоретичні основи і історія...
Нет изображения

Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації

 • разное
 • rtf
 • 16.2 МБ
 • добавлен 31.01.2011
К.: Хай-Тек Прес, 2009. - 423 с. - ISBN: 978-966-2143-24-9

У підручнику «Економіко-аналітична діяльність в організації» розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти економіко-аналітичної діяльності в організації. Висвітлено методику аналізу виробничої програми, персоналу, продуктивності та оплати праці, основних ...
Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації

Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації

 • разное
 • pdf
 • 3.45 МБ
 • добавлен 31.01.2011
К.: Хай-Тек Прес, 2009. - 423 с. - ISBN: 978-966-2143-24-9

У підручнику «Економіко-аналітична діяльність в організації» розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти економіко-аналітичної діяльності в організації. Висвітлено методику аналізу виробничої програми, персоналу, продуктивності та оплати праці, основних ...
Славута О.І. Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства

Славута О.І. Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства

 • разное
 • pdf
 • 2.06 МБ
 • добавлен 06.02.2012
Навч. посібник. - - Харків: ХНАМГ, 2009. - 284 с.

В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни „Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства, елементи якої автор опрацьовує вже декілька років зі студентами факультету економіки та підприємництва Харківської національної академії міс...