• формат doc
 • размер 517.5 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Мельник Т. Образність художнього тексту через призму лінгвістичного аналізу
Посібник для студентів-філологів. Севастополь, 2005.
Огляд засобів образності в художньому тексті.
Фонетичні засоби виразності.
Лексичні засоби експресивності. Тропи.
Морфологічні емотиви.
Синтаксичні виражальні засоби.
Експресивність композиційно-структурних елементів тексту.
Лінгвістичний аналіз художніх текстів.
Взірець аналізу поетичного тексту.
В. Свідзинський. Чаклун (контекстуальний аналіз).
Леся Українка. Contra spem spero(лінгвостилістичний аналіз).
Взірець аналізу тексту прози.
М. Коцюбинський. Intermezzo(повний лінгвістичний аналіз).
Остап Вишня. Із збірки Мисливські усмішки (фрагментарний аналіз).
Матеріали для самостійного аналізу художніх текстів.
Читать онлайн
Смотрите также

Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича

 • формат doc
 • размер 108.5 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
Університет імені Тасара Шевченка, Інститут Філології, кафедра історії мови та стилістики. Модульна робота. з курсу «Особливості ідіостилістичного аналізу». Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича.

Дуда Н.М., Гриджук О.Є. Конспект лекцій з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат doc
 • размер 691 КБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Львів: НЛТУ України, 2007. - 95 с Мова і мовлення в житті людини Мова. Функції мови Українська мова – національна мова українського народу, її місце серед мов світу Особливості розвитку української мови у різні періоди Поняття про мову та мовлення. Літературна мова Український правопис. Принципи українського правопису Стилі і жанри сучасної української літературної мови Особливості офіційно-ділового та наукового стилів Поняття про стиль, стиль мо...

Загнітко А. Теорія сучасного синтаксису

 • формат pdf
 • размер 2.27 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Монографія. Вид. 2-ге, виправл. і доп. - Донецьк: ДонНУ, 2007. - 294 с. Розглянуто основні сучасні синтаксичні теорії, значну увагу приділено аналізу особливостей генеративного синтаксису, визначено специфіку функціонального синтаксису, охарактеризовано найтиповіші вияви когнітивного синтаксису, зясовано категорійний апарат лінгвістики тексту і прокоментовано специфіку теорії актуального членування речення з визначенням її статусу в сучасних син...

Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект

 • формат pdf
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Донецьк, 2009. - 137 с. Подано теоретичний і практичний матеріал, який допоможе опрацювати та засвоїти питання із синтаксису української мови, зокрема питання щодо статусу синтаксичних одиниць, синтаксичних форм і синтаксичних значень, проблеми щодо аналізу словосполучення, простого та складного речення й тексту. Наведено схеми синтаксичних розборів синтаксичних одиниць, а також уміщено зразки їхнього розбору. Запропоновано основну та додаткову...

Куросова робота - Метафорична образність у творчості І.Франка

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 186.5 КБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Обсяг - 30 стр., Структура: Вступ, Розділ 1. Метафора як засіб вираження індивідуально-авторського мислення.Розділ 2. Різновиди метафори та їх функції в поезіях І.Франка. Висновки. Список використаної літератури (22 поз.). Формат - *doc

Курсовая работа - неологізми у мові газет

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 74.92 КБ
 • добавлен 09 июня 2010 г.
Курсовая работа на тему "Неологізми в мові газет". Актуальність теми. Вивчення інноваційної лексики полягає у виникненні нових реалій, і, як наслідок, появі найновішої інноваційної лексики, яка потребує системного аналізу, унормування та закріплення в лексико- і термінографічній літературі. Засоби масової інформації чи не найактивніше використовують неологізми, але їх невдале та надмірне використання може призвести до втрати ясності будь-якого т...

Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові

 • формат pdf
 • размер 3.33 МБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
К. , 1973. - 183 с. Книжка присвячена вузловій проблемі граматики української мови — аналізу іменникових словоформ. Граматичні категорії іменника, його відмінювання з'ясовуються історично і подаються на тлі народних говорів з урахуванням варіантності і тенденції нормування. У праці читач знайде пояснення нормативних і позанормативних іменникових форм, що не охоплюються шкільними й вузівськими граматиками і становлять трудність у педагогічній прак...

Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство

 • формат pdf
 • размер 3.85 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. Київ, 21-23 квітня 2010 року. У збірнику вміщено тези молодих науковців України, Росії, Німеччини, присвячені актуальним питанням сучасного мовознавства. Аналізуються проблеми етимології та історії української мови, української ономастики, діалектології, лінгвогеографії, фонетики та фонології. Тези присвячено як традиційним галузям мовознавства (граматика, морфологія, словотвір,...

Шпора - Схема аналізу частин мови

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 10.39 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, викладач: Ващук Г.О., 4 сторінки Схема аналізу: - іменник - прикметник - займенник - числівник - дієслово - прислівник - дієслова на но-то - дієприкметник - дієприслівник - прийменник - сполучник - частка - вигук

Явище синонімії у літературознавчій термінології. Дипломна робота

degree
 • формат doc
 • размер 242.5 КБ
 • добавлен 26 мая 2011 г.
Виявлено специфічні ознаки літературознавчих синонімічних рядів, їх структури, шляхів виникнення; з’ясовано через результати семного аналізу синонімічні відношенння у терміносистемі, сферу функціонування