Зарубежная художественная литература
  • формат pdf
  • размер 777,33 КБ
  • добавлен 18 апреля 2016 г.
Axundzadə (Axundov) Mirzə Fətəli. Əsərləri üç cilddə, I cild
Bakı: Şerq-Qerb, 2005. — 296 s.
Ахундов Мирза Фатали. Собрание сочинений в трёх томах, том 1 (на азер. яз.)
Mündəricat:
Həyatı ve yaradıcılığı.
Hekayəti Molla İbrahim-Xəlil Kimyagər.
Hekayəti Müsyö Jordan Həkimi-Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Cadükuni Məşhur.
Hekayəti Xırsi-Quldurbasan.
Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran.
Sərgüzəşti Mərdi-Xəsis (Hacı Qara).
Mürafiə vəkillərinin hekayəti.
Aldanmış kəvakib.
Şeirlər.
İzahlar.
М. Ф. Ахундов (1812-1878) — азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ и общественный деятель, член Российского императорского географического общества; зачинатель азербайджанской драматургии и основоположник литературной критики в азербайджанской литературе, титулуется "мусульманским Мольером". Также был одним из предшественников романтического, современного иранского национализма.