Зарубежная художественная литература
  • формат pdf
  • размер 8,18 МБ
  • добавлен 14 января 2017 г.
Баласагунлу Јусиф. Гутадгу билик (поема)
Бакы: Ҝәнҹлик, 1998. — 336 c. — ISBN 5-8020-1315-Х.
Әзиз охуҹу, ҝөркәмли халг шаиримиз Хәлил Рза Улутүркүн тәрҹүмәсиндә сизә тәгдим етдијимиз бу китаб түркдилли халгларын мөһтәшәм абидәсидир, ХI әсрин јадиҝары - Јусиф Баласагунлунун Гутадгу билик Садәл ҝәтирән елм китабында ајры-ајры синиф, тәбәгә вә зүмрәләрин әхлагы, дүнјаҝөрүшү, борҹу, мәсулијјәт дәрәҹәси, имтијазлары, Аллаһ вә бәндә гаршысында башлыҹа вәзифәләринин нәдән ибарәт олдуғу поетик диллә верилмишдир.