Языки и языкознание
Дисертация
  • формат doc
  • размер 320,46 КБ
  • добавлен 30 ноября 2016 г.
Абдимуратов Қәлендер. Қарақалпақ тилиниң топонимикасынан очерклер
Кандидатлық диссертация. — Өзбекстан илимлер академиясының Қарақалпақстан филиалы; Тарийх, тил ҳәм әдебият институты, 1966. — 111 с.
Қарақалпақстан Республикасындағы топонимлериниң жыйналыўы, изертлениўи, топонимлер бойынша туңғыш илимий мийнет.
Диссертациялық жумыс төрт тараўдан ибарат:
Қарақалпақстан топонимикасы ҳәм оны изертлеў мәселелери.
Қарақалпақстан топонимикасын структуралық ҳәм семантикалық жақтан анализлеў.
Топонимиканы тарийхый ҳәм этимологиялық жақтан анализлеў.
Географиялық атамалардың орфографиясы ҳәм транскрипциясы туўралы. Бул тараўға қосымша және де алфавит тәртиби бойынша дүзилген жергиликли географиялық атамалардың қарақалпақша ҳәм русша жазылыўының тийкарғы проекти усынылады, және де ҳәрбир атамаға рус тилинде қысқаша түсиник бериледи.
Похожие разделы