Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 33.8 МБ
  • добавлен 07 сентября 2015 г.
Beci Bahri. Gramatika e gjuhёs shqipe
Prishtinё—Tiranё: Logos A, 2005. — 271 p.
Беци Бахри. Грамматика албанского языка (на алб. яз.)
Pёrmbajtja:
Fonetika.
Struktura dhe formimi i fjalёve.
Semantika.
Morfologjia — Emri.
Mbiemri, numёrori.
Pёremri.
Folja.
Ndajfolja, parafjala, lidhёza, pjesёza, pasthirrma.
Fjalia.
Tipat e fjalive.
Funksionet e pёrbёrёsvе tё fjalisё.
Rendi i fjalёve nё fjali dhe pёrshtatja.
Fjalia e pёrbёrё.
Ligjёrata e drejtё, ligjёrata e zhdrejtё, ligjёrata e zhdrejtё e lirё, dialogu dhe citati.