Курдский язык
Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 1.97 МБ
  • добавлен 17 июля 2011 г.
Bedirxan C.A., Lescot R. K?rt?e Grameri (Kurmanci Leh?esi)
Maisonneuve, 1970. - viii + 379 p.

Elinizdeki K?rt?e Grameri ?ran’?n Urmiye kentinden Akdeniz k?y?lar?ndaki K?rt Dafia, Erzurumdan Irak’?n Amediye ve Suriye’nin Kam??l? kentlerine kadar K?rdistan’?n yakla??k ??te ikisine yak?n bir b?l?m?nde ve Orta Asya, Horasan, Kafkasya ve Afganistan K?rtlerinin de konu?tuklar? Kurmanc? leh?esini esas almaktad?r. Bu kitap K?rt k?lt?rel r?nesans?n?n d???n?rlerinden, latin alfabesini K?rt?eye adapte edip bu alfabeyle dergi ve kitaplar yay?nlam?? olan yazar ve dilbilimci Celadet Ali Bedir Han ile tan?nm?? Frans?z ?arkiyat??s? ve diplomat? Roger Lescot’nun uzun ?al??ma ve ara?t?rmalar?n?n ?r?n?d?r. Bu yap?t, ku?kusuz ilk K?rt?e grameri defiildir. 1787’de ?talyan ?arkiyat?? Maurizio Garzoni’nin yay?nlad?fi? Grammatica e Vocabolaria della Lingua Kurda eserinden bu yana gerek Frans?zca, ?ngilizce, Almanca, Rus?a gibi ba?l?ca Avrupa dillerinde, gerekse K?rt?e, Arap?a, Fars?a, Ermenice ve daha k???k bir ?l??de de T?rk?e bir?ok gramer ve s?zl?k yay?nlanm??t?r. Ekteki bibliyografyada bunlar?n ba?l?calar? zikre- dilmi?, ayr?ca en ?nemlilerinin kapaklar?n?n fac-simileleri okuyucular?n bigileri i?in kitab?n sonuna eklenmi?tir.
B?t?n bu ?al??malar?n i?inde orijinali 1970’de Paris’te L i b r a i r i e d’Am?rique et d’Orient yay?n evi taraf?ndan Fransa Ulusal Bilimler Ara?t?rma Merkezinin (CNRS) katk?s?yla Grammaire kurde (Dialecte kurmandji) ba?l?fi?yla yay?nlanan bu yap?t? bilimsel defierinden ?t?r? se?ip T?rk?eye ?evirdik. Bu gramer g?nl?k ya?amda konu?tuklar? ana dillerinin kurallar?n? daha iyi ?firenmek isteyen T?rkiye K?rtlerine ve K?rt?eyi ?firenmek isteyen t?m T?rkiyelilere yard?mc? olma amac?n? g?tmektedir.
Kitab?n ?evirisinde, dizgi ve d?zeltmelerinde katk?s? bulunanlara ve ?zel- likle K?rt Enstit?s?’n?n dil alan?ndaki ?al??malar?na destek olan, K?rt?e Grameri ’nin yay?n?n? finanse eden Avrupa Toplulufiuna ??kran borcu- muz sonsuzdur.
Похожие разделы
Смотрите также

Rizgar B. Learn Kurdish

  • формат pdf
  • размер 17.44 МБ
  • добавлен 05 апреля 2011 г.
Rizgar B. Learn Kurdish. - Bay Foreign Language Books, 1996. - 300 p. A multi-level course for learning the Kurmanji dialect of Kurdish. The lessons start with the Kurdish alphabet and teaches, revises and practices grammar step by step. They finally reach an upper intermediate level. Kurmanci is the dialect spoken by the Kurds of Turkey, Syria, the former Soviet Union, the northernmost Kurds in Iranian Kurdistan, and the northwestern Kurds in...