Языки и языкознание
Словарь
 • формат pdf
 • размер 9.48 МБ
 • добавлен 23 марта 2011 г.
Bezlaj F. Etimoloski slovar slovenskega jezika
Bezlaj F. Etimoloski slovar slovenskega jezika. Prva knjiga. A-J. Ljubljana. 1977. 235 s.
Slovenska Akademija Znanosti Inumetnosti in njen In?titut za slovenski jezik — etimolo?ko-onomasti?na sekcija za?enjata s to knjigo izdajati Etimoloski slovar slovenskega jezika, ki bo skupaj z dopolnilnim zvezkom obsegal ?tiri knjige. Delo je predsedstvo SAZU ?e pred leti zaupalo akademiku prof. dr. Francetu Bezlaju, na?elniku sekcije za etimologijo in onomastiko. Z izdajo prve knjige Etimolo?kega slovarja slovenskega jezika uresni?uje avtor zamisel SAZU, ki jo je vklju?ila v svoj program ?e takoj po ustanovitvi leta 1939, vendar iz razli?nih vzrokov ni mogla biti uresni?ena, dokler ni pred leti te naloge na ?eljo SAZU
prevzel akademik prof. dr. France Bezlaj, avtor del Slovenska vodna imena (v dveh knjigah) in Eseji o slovenskem jeziku ter ?tevilnih razprav, ?lankov in kritik s podro?ja jezikoslovja. znanstvenega slovenskega etimologa mednarodnega glasu Franja Miklo?i?a in glavnega pobudnika tega slovarja — svojega u?itelja akademika Frana Ramov?a.
Похожие разделы
Смотрите также

?uk Metka, Ho?evar Mateja. Vaje iz sloven??ine: priro?nik za tujce

 • формат pdf
 • размер 34.11 МБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
Jana Kobav, Marjanca Miheli?, Jasmina ?uler-Galos, Gita Vuga Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in knji?evnosti Filozofske fakultete, 1995 - 85 pages

Jug-Kranjec Hermina. Slovenscina Za Tujce

 • формат djvu
 • размер 1.66 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Издательство: Ljubljana. Год: 1995. Количество страниц: 229. ISBN-10: 8672070089. ISBN-13: 9788672070088. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in knji?evnosti Filozofske fakultete.

Nata?a Pirih. Sloven??ina na koncu jezika. Delovni zvezek

 • формат pdf
 • размер 87.06 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Ljubljana. Ponatis prve izdaje, 2003. Рабочая тетрадь для изучающих словенский язык. Очень интересное пособие, доступное для понимания. Содержит 16 разделов: Разрешите представиться; . Человек, здоровье и болезнь. 107 страниц. В конце книги необходимый словарный запас, используемый для работы - без перевода, но тем и интереснее - стимул для самообразования.

Slavka Poga?-Marjanca Klepac. u?ebnik in delovni zvezek za za?etni pouk slovenskega jezika in kulture v tujini. Sloven??ina skozi letne ?ase - ZIMA

 • формат pdf
 • размер 51.3 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Ljubljana 1997. Учебник для детей и для взрослых, начинающих учить словенский язык. И рабочая тетрадь. 63 страницы. Учебное пособие доступно для понимания, содержит цветные и черно-белые картинки. Все о зиме.