Латинский язык
Языки и языкознание
Практикум
  • формат doc
  • размер 66,93 КБ
  • добавлен 15 марта 2012 г.
Борбенчук І.М. Латинська мова
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів І курсу факультету лінгвістики
заочної форми навчання
Київ - 2010
Загальний обсяг- 36 ст.
Формат - .doc
Вивчення латини є важливою ланкою для опанування сучасних мов. На прикладі «мертвої» мови можливо продемонструвати шляхи розвитку сучасних мов та навчити студентів розуміти і пояснювати мовні явища, осмислювати процеси взаємодії соціальних та мовних факторів, усвідомлювати механізми, що ведуть до збагачення словникового складу, шляхом порівняння засобів передачі змісту в різних мовах. Метою вивчення латинської мови є збагачення культурологічного світорозуміння, що досягається шляхом читання (та перекладу) оригінальних античних та пізніших літературних творів, адаптованих текстів міфологічного та історичного змісту. У цілому курс латинської мови має дати студентам знання, які допоможуть практичній та науковій діяльності.
Після вивченя дисципліни «Латинська мова» студент повинен знати:
- основні граматичні та синтаксичні правила будови речення та його складових;
- близько 500 лексичних одиниць, студентський гімн «Gaudeamus», 120 сентенцій;
- віршовані уривки античних творів (G.V.Catullus «Ad Lesbiam», «De Lesbiam»; Q.F.Horatius «Ad Melpomenem»).
Студент повинен уміти:
- прочитати, проаналізувати та перекласти текст (відомий – без словника, невідомий – зі словником);
- пояснювати та узагальнювати найбільш актуальні синтаксичні, граматичні, словотвірні явища мови.
Студент повинен мати уявлення про:
- історію латинської мови та особливості кожного етапу розвитку мови;
- основи латинської метрики та основні пам’ятки латинської писемності та латино мовної літератури;
- роль і значення латини в сучасному світі.
Оцінювання знань студента відбувається за модульно-рейтинговою системою за 100-бальною шкалою.