Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 1,02 МБ
  • добавлен 25 июня 2016 г.
Brâncuş Grigore. Lidhje linguistike rumuno-shqiptare
Shqipёria: Botim i Institutit Rumun të Trakologjisë, Biblioteka Trakologjike, 1999. — 75 p.
Брынкуш Григоре. Румынско-албанские лингвистические связи (на алб. и рум. яз.)
Pёrmbajtje:
Dy fjalë për lexuesin shqiptar.
Bibliografi – Shkurtime.
Transferimi në onomastikë i fjalëve të substratit.
Një mënyrë fjalëformimi e përbashkët për rumanishten dhe shqipen.
Elementë leksikorë autoktonë në dialektin arumun.
Zanorja ă/ë.
Bashkëtingëllorja h.
Bashkëtingëllorja ş/sh.
Rotacizmi.
Origjina e strukturës së numërorit në rumanisht.
Shënime mbi prapavendosjen e nyjës së shquarsisë.
Introducere în studiul frazeologiei.