Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 830,88 КБ
  • добавлен 21 сентября 2015 г.
Kostallari A., Domi M., et al. Drejtshkrimi i gjuhёs shqipe
Prishtinё: Instituti Albanologjik i Prishtinёs, 1974. — 102 f.
Правила орфографии албанского языка, принятые на Конгрессе албанских лингвистов (Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe, 1972).
Drejtshkrimi i zanoreve.
Drejtshkrimi i bashkёtingёlloreve.
Disa tipa fjalёsh me preardhje tё huaj dhe emrash te pёrveçёm tё huaj.
Çёshtje gramatikore.
Shkrimi i fjalёve njёsh, ndaras dhe me vizё nё mеs.
Pёrdorimi i shkronjave tё mёdha.
Ndarja e fjalёve nё fund tё rreshtit.
Shkrimi i datave.