Туркменский язык
Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 8,05 МБ
  • добавлен 29 декабря 2014 г.
Сарыханов М. Довардарчылык лексикасы. Agricultural lexica in Turkmen
Ашгабат: Ылым, 1997. — 267 с.
Сөзлүк дүзүминнн халкын тарыхы билен гөс-гөни багланышыгы бардыгы себәпли, дурмушда болуп гечен дүрли үйтгешмелер дилде ез шехлеленмесинн тапяр. Бу хили үйтгешмелер лексики системада семантик процеслерин болуп гечмегине гетирйәр. Относител ызыгидерли мешгуллаңылан хожалык ишини гөркезйән предмет-тематих системалар шу хили динамиканы хас долы ве ызыгидерли ачып гөркезмәге мүмкинчилик берйәр. Мунук себәби хоҗалыгын кәбир угурлары мүнйыллыкларын довамында кәмиллешме процесине аз сезевар болярлар. Шол хили традицион угурларын бенриде довадарчылыкдыр. Экеранчылык билен бир хатарда халкымызын хожалык ишинин бнр кувватлы ганатыны эмеле гетирйән бу угур билен баглылыкда дилимизде довардарчылык лекснкасы кемала гелипдир, йене бу дилин дүрли лсксики системаларының ишленендигине гарамаздан, эсасы кәрлериниң бири чарвачылык болан атабабаларымызын дилиндәки довардарчылык лехсикасынын хенизебу гүне ченли йөрите дерңевиц объекти болман гелмеги теманын ахтуаллыгыны билдирйән эсасы ягдайдыр.