Идиш
Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 452.41 КБ
  • добавлен 26 августа 2010 г.
Sitarz M. Jidysz. Podr?cznik nauki j?zyka dla pocz?tkuj?cych
Sitarz M. Jidysz. Podr?cznik nauki j?zyka dla pocz?tkuj?cych - Krak?w, 2007. - 167p.

Niniejszy podr?cznik nauki jidysz dla pocz?tkuj?cych jest pierwsz? tego typu ksi? ?k? przeznaczon? dla przeci?tnego Polaka pragn?cego pozna? ten j?zyk. Sk?ada si? on z trzydziestu lekcji, dodatku metodycznego, tablic gramatycznych oraz s?ownik?w polsko–jidysz i jidysz–polskiego. Ka?da jednostka lekcyjna obejmuje dialog i czytank? w j?zyku jidysz oraz wyja?nienia gramatyczne i kr?tkie informacje o j?zyku i kulturze jidysz po polsku. Integraln? cz??ci? skryptu jest dyskietka z
programem ucz?co-testuj?cym, zawieraj?ca opr?cz ?wicze? tak?e prosty edytor (bez mo?liwo?ci drukowania), s?ownik i tablice gramatyczne. Podr?cznik nie wymaga przygotowania j?zykoznawczego, przeznaczony jest przede wszystkim do pracy pod kierunkiem nauczyciela, mo?na si? z niego jednak uczy? tak?e samodzielnie.
Nauka j?zyka jidysz mo?e sta? si? dla ka?dego fascynuj?c? przygod? nie tylko ze wzgl?du na poznawanie j?zyka zawieraj?cego tak wiele element?w s?owia?skich. J?zyk jidysz jest przede wszystkim drog? do lepszego poznania i zrozumienia narodu, kt?ry przez wiele wiek?w ?y? w Polsce i mia? sw?j niema?y udzia? w rozwoju naszej kultury.