Мультиязычные учебные материалы
Языки и языкознание
Словарь
 • формат djvu
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 31 августа 2010 г.
Словарь - Лесюк О.І. та ін.(уклад.) Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту
Київ. «Спалах» ЛТД, 1996 - 312 с.
Укладачі Лесюк О. І., Титова В. В., П'ятничко Б. П., Крамаренко С. К.
ББК 65 К68
ISBN 5-7707-4215-1

У словнику вміщено близько 3500 найважливіших термінів і словосполучень на означення понять і категорій економіки, планування, організації, нормування та управління виробництвом, фінансової, бухгалтерської, юридичної справи, статистики й соціології, а також тих, що стосуються сфери бізнесу, комерції, маркетингу та менеджменту. Наведено ряд слів, які часто зустрічаються у ділових документах.
Для фахівців різних галузей народного господарства, студентів і аспірантів технічних вузів економічних спеціальностей, викладачів економічних дисциплін та іноземних мов, тих, хто цікавиться питаннями сучасних ринкових відносин.

В словаре приведено около 3500 наиболее важных терминов и словосочетаний из отраслей экономики, планирования, организации, нормирования и управления производством, финансового, бухгалтерского, юридического дела, статистики и социологии, а также те, которые касаются сферы бизнеса, коммерции, маркетинга и менеджмента. Приведен ряд слов, которые часто встречаются в деловых документах.
Похожие разделы
Смотрите также

Гацалов М.М. Современный экономический словарь-справочник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2.85 МБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
Г. Ухта: УГТУ, 2002. - 371 с. Словарь - справочник содержит термины, понятия, категории по широкому кругу экономических дисциплин: экономической теории, финансам, финансам предприятий, финансовому менеджменту, кредиту, бюджетной и налоговой системам, истории экономических учений, мировой экономике и международным экономическим отношениям. Словарь предназначен для студентов экономических специальностей и направлений. Он также может быть использова...

Геєць В.М., Семиноженко В.П., Кваснюк Б.Є. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України

 • формат pdf
 • размер 3.2 МБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
В 3 т. / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл. -кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. — К.: Фенікс, 2007. 539 с. Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань, перспективи формуван- ня якої в Україні розглядається як своєрідна відповідь на виклики ХХІ ст., які є результатом прискореної глобалізації світового — як економічного, так і політичного простору. Обґрунтовано фактори, що впливають на ре...

Гончаров С.М. Тлумачний словник економіста

 • формат doc
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
За ред. проф. С. М. Гончарова – Рівне: НУВГП, 2008. – 264 с Тлумачний словник-довідник економіста підприємства містить 2250 основних економічних термінів із загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських та інших понять з їх російськими відповідниками. Словник буде корисним для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, учителів, економістів, менеджерів, державних службовців, а також для всіх, хто...

Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. Тлумачний словник економіста

Словарь
 • формат pdf
 • размер 848.24 КБ
 • добавлен 22 мая 2011 г.
За ред. проф. С. М. Гончарова. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 264 с. ISBN 978-966-364-783-8 Тлумачний словник-довідник економіста містить 2250 основних економічних термінів із загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських та інших понять з їх російськими відповідниками. Словник буде корисним для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, учителів, економістів, менеджерів, державних службо...

Горленко Г.О. Методичний посібник для вчителя до Збірника задач з економіки

 • формат pdf
 • размер 52.42 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. - 116 с. - ISBN: 966-8119-48-7 (2-е видання) У посібнику наведені розв’язки до типових найбільш складних задач Збірника. Методичний посібник завершує серію посібників з економіки і розрахований на вчителів економіки загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій з поглибленим вивченням економіки.

Гринів Л. С, Кічурчак М.В. Національна економіка. Частина 1 (скан-копія)

 • формат tif
 • размер 27.41 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Навч. посібник. -Львів: "Магнолія 2006", 2008. -464 с. У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з'ясовано предмет, методологію та теорії національної економіки, проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, р...

Гринів Л. С, Кічурчак М.В. Національна економіка. Частина 2 (скан-копія)

 • формат tif
 • размер 24.33 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Навч. посібник. -Львів: "Магнолія 2006", 2008. -464 с. У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з'ясовано предмет, методологію та теорії національної економіки, проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, р...

Золотогоров В.Г. Экономика: Энциклопедический словарь

 • формат djvu
 • размер 7.53 МБ
 • добавлен 06 октября 2009 г.
Содержит около 2500 наиболее часто встречающихся экономических терминов и понятий, раскрывающих условия организации и деятельности хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Включает понятия по менеджменту и маркетингу, ценообразованию, бухгалтерскому учету и анализу, издержкам и инвестициям, бюджету, налогам и многие другие по макро- и микроэкономике. Адресован руководителям и специалистам, бизнесменам и предпринимателям, студентам и...

Кириленко В.В. Економіка (навчальний посібник)

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 02 апреля 2010 г.
Навчальний посібник створено в повній відповідності з програмою підготовки магістрів державної служби. У ньому розглядаються теоретичні аспекти ринкової економіки і макроекономіки. Досліджуються зміст та провідні моделі ринкової економіки, розкриваються сутність підприємства та підприємницької діяльності, загальні питання відтворення і нагромадження в народному господарстві, висвітлюються основні макроекономічні показники в системі національних р...

Уразов А.У., Саух І.В., Маслак П.В. Основи економічної теорії

 • формат pdf
 • размер 2.49 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Житомир, 2004. – 314 с. В навчальному посібнику викладені теоретичні основи та механізм функціонування сучасної змішаної економіки ринкового типу. Розглянуті основні проблеми мікро- і макроекономіки, закономірності розвитку світової економіки в умовах її зростаючої глобалізації. Окрема глава присвячена реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію. Особливістю посібника є те, що по кожній темі, крім розкриття її змісту, наведе...