Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 29,14 МБ
  • добавлен 31 декабря 2013 г.
Тырмак В.М. Ойрот тилинин' орфографический словарьы
Барнаул: Кр. изд-во "Алтайская правда", 1941. — 122, [2] с. Баштамы, толо эмес орто ло орто школдорго.
Ойрот тилинде дьан’ыс кеберлю, дье шююлтезиле эки башка сёстёр бар. Темдектезе: Ат дьерде дьюри. Сен мылтыктан’ ат. Баштапкы эрмекте куучын дьылкы керегинде болуп дьат, экинчи эрмекте — мылтыкла нени эдери керегинде дьакарып айткан глагол болуп дьат. Олорды бис, дьюкле ёске сёстёрлё колболышканда, дьарт он’доп турубыс. Андый кебери дьан’ыс, дье шююлтези башка сёстёрди анонимдер деп айдар. Онон’ башка ойрот тилинде кебериле дьюзюндеш аайлу, дье айдыларда эки башка айдылып турар сёстёр бар. Темдектезе: Тышкары соок болды. Ашты машинала сок. Ондый сёстёрди бис угулары аайынча эки башка кеберлю бичип: дьадыбыс. Андый кебери дьан’ыс аайлу, айдар тужунда эки башка (юндю табыжын чёйюн’и эдип) айдып, база бичиир тужунда эки башка, айдылары аайынча бичип турган сёстёрди база ок анонимдер деп айдар. Анайдарда бу словарьды тузаланарда кычырачы синонимдерди ле анонимдерди ёскё сёстёрлё алыштырала, бир сёстин’ ордына ёскё сёс таап, дьастыра бичип салбазын деп, олордын’ дьанында, скобканын’ ичинде, бюткюл эрмек берилип дьат.