Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 4,27 МБ
  • добавлен 06 января 2013 г.
Shāng Hóngkuí, Liú Jǐngxiàn, Jì Yǒnghǎi. Qīng shǐ Mǎnyǔ cídiǎn
上海:上海古籍出版社,1990年。— 301页。商鸿逵,刘景宪,季永海。清史满语辞典。.
ISBN 7-5325-0178-7.
Словарь маньчжурского языка по истории Цинской империи.
本书为清代职官制度方面的工具书,主要解释清代史籍中出现的满名汉字音译的衙署、职官、封爵赐号及部分地名、部族名等专门词汇。本书所辑清代史籍中满名汉字音译的词条有1400余。
Похожие разделы