Татарский язык
Языки и языкознание
Справочник
  • формат image
  • размер 49,36 МБ
  • добавлен 19 мая 2015 г.
Максимова И.А. Татар теленнән таблицалар һәм схемалар
Казан: Мәгариф, 2005. — 57 бит.
Бу китапта кушма җөмләләрнең төрләре күрсәтелә, аларга синтаксик анализ ясау тәртибе бирелә.
Кушма җөмләләрнең төзелеше ягыннан төрләре: тезмә кушма җөмлә, иярченле кушма җөмләләр бирелә. Тыныч билгеләрен кую кагыйдәләре һәм мисаллары китерелә. Бәйләүче чаралар күрсәтелә(аналитик һәм синтетик).
Похожие разделы