Польский язык
Языки и языкознание
  • формат djvu
  • размер 2.91 МБ
  • добавлен 21 марта 2011 г.
Seretny Anna - Kto czyta nie b??dzi
Издатель: Universitas
Год выпуска: 2007
Количество страниц: 212
ISBN: 97883-242-06445
Язык курса: Польский

Учебник польского языка для иностранцев.
Уровень: B2 (продвинутый) - C1 (профессионального владения)

Uczy? si?, czytaj?c to podr?cznik z ?wiczeniami rozwijaj?cymi i doskonal?cymi sprawno?? czytania oraz strategie pracy z tekstem Jest on przeznaczony dla student?w na poziomie C1 (efektywnej bieg?o?ci u?ytkowej).
W ka?dej z o?miu jednostek znajduje si? od trzech do pi?ciu tekst?w r??nej d?ugo?ci, kt?re s? powi?zane ze sob? wsp?lnym tematem. Towarzysz? im rozmaite ?wiczenia – niekt?re s?u?? rozwijaniu i doskonaleniu strategii czytania (mowa tu o czytaniu selektywnym, globalnym i szczeg??owym); inne maj? zach?ci? ucz?cych si? do dyskusji, stawiania hipotez, wyci?gania wniosk?w; jeszcze inne - koncentruj? si? na poszerzaniu (lub uaktywnianiu) ich zasobu leksykalnego. W uk?ad jednostki tematycznej zosta?y tak?e wplecione wa?ne, ciekawe, b?d? przydatne ucz?cym si? informacje, powi?zane z omawianym zagadnieniem. Na jej zako?czenie pojawia si? blok Powiedz albo napisz, zach?caj?cy student?w do przygotowywania d?u?szych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych na poruszane w tekstach tematy.
Похожие разделы
Смотрите также

Мажена Ковальска. Польский язык за 4 недели. Интенсивный курс польского языка CD. Jezyk polski w 4 tygodnie FULL

  • формат mp3
  • размер 138.68 МБ
  • добавлен 17 ноября 2011 г.
Издательство: Wydawnictwo REA. Год: 2003. Язык: : русский, польский. Размер: 217 Мб. „Польский язык за 4 недели – это новаторское дидактическое пособие для иностранцев, изучающих польский язык. Его преимущества – это простой современный язык диалогов; типичные блоки повседневного речевого общения; интересное содержание; доступный и краткий курс грамматики. Учебник содержит 28 уроков. Каждый урок состоит из пяти частей: диалога (с переводом на ру...

Foreign Service Institute. Polish Familiarization and Short-term Training

  • формат pdf
  • размер 24.61 МБ
  • добавлен 20 сентября 2011 г.
Publisher: Foreign Service Institute Number Of Pages: 467 Publication Date: 1992 Format: PDF The Polish Familiarization and Short-term Training (FAST) Course has been developed by the Foreign Service Institute (FSI) School of Language Studies Polish teaching staff, under the direction of Hedy A.St.Denis. The field test version was prepared in 1985 by Krystyna Stypulkowska-Smith. Grammar review exercises were written by Krystyna Sadlowska in 1988...