Методики преподавания
 • формат pdf
 • размер 749.2 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Малахова Ж.Д., Огаренко В.М. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 280 с.

Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми – суспільства знань – вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання.
У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи викладання соціології у вищих навчальних закладах України. Вони також можуть бути використані і під час викладання інших суспільствознавчих дисциплін.
Навчальний посібник, насамперед, може бути використаний викладачами та студентами всіх форм навчання вищих закладів освіти України, аспірантами і здобувачами, широким колом читачів, які цікавляться проблемами освіти молоді.
Читать онлайн
Смотрите также

Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід

 • формат pdf
 • размер 3.42 МБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Монографія. Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Українська технологічна академія. – Х.: Вид-во «Титул», 2008. – 504 с. – («Відкрита дослідницька концепція»; Вип. № 5) - укр. мовою. У монографії висвітлюються теоретико-методологічні основи дослідження циклів соціального розвитку. Проаналізовано коло проблем історичної соціології, обґрунтовано «методологічне меню» для вивчення специфіки різних форм соціальної циклічності та розгл...

Гавриленко І.М., Мельник П.В. Соціальний розвиток

 • формат doc
 • размер 405.83 КБ
 • добавлен 14 февраля 2011 г.
Київ, 2001. – 484 с. Навчальний посібник розглядає актуальні як з теоретичної, так і практичної точок зору проблеми соціального розвитку. У ньому аналізуються передумови, джерела, механізми соціального розвитку, роль ціннісних орієнтацій у виборі суспільством певної історичної перспективи, взаємодія основних соціальних суб’єктів (класів, організацій, інститутів, рухів та ін. ) у реальних життєвих ситуаціях. Особлива увага приділяється пошукові о...

Лебедєва Г.О. Конспект лекцій з дисципліни Актуальні проблеми соціогуманітарних наук

 • формат pdf
 • размер 647.84 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
Для студентів спеціальності 8.040201 „Соціологія". Укладач: Лебедєва Г. О. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008 р. - 96 с. 12 лекцій щодо основних шкіл та концептуальних напрямків з соціології, основних понять та теорій розвитку суспільства, сутності суспільства як соціального феномену, основних типів суспільств, поняття соціального конфлікту та соціальних конфліктів у сучасному українському суспільстві тощо.

Міхеєвої О.К. (заг. ред.) Соціологія міста

 • формат pdf
 • размер 21.63 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Навчальний посібник. - Донецьк: Ноулідж, 2010. - 464 с. Навчальний посібник розрахований на викладачів вищих навчальних закладів та студентів спеціальності «Соціологія» та призначений для забезпечення процесу оволодіння студентами необхідним комплексом знань з ключових проблем соціології міста та урбаністики. Посібник побудований за принципами кредитно-модульної системи організації навчання.

Ручка А. (ред.) Соціологічна теорія: традиції та сучасність

 • формат pdf
 • размер 8.43 МБ
 • добавлен 30 мая 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2007. – 363 с., підготовлений викладачами Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України. Лекційний матеріал стосується низки традиційних і новітніх теоретичних схем у соціології. У лекціях репрезентуються різноманітні аспекти класичної методології структурно-функціональних парадигм, некласичної методології інтерпретативних парадигм, постнекласичної методології інтегральних і постм...

Шульга М.О. (ред.) Стилі життя: панорама змін

 • формат pdf
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
К.: Інститут соціології НАН України, 2008. - 416 с. Колективна монографія присвячена змінам, що відбуваються у стилях життя сучасників. Акцент робиться тому, що стилі життя примножуються й урізноманітнюються. Разом із тим чимало тенденцій пронизують всі сучасні стилі життя: інформатизація, комп'ютерізація, віртуалізація, а також орієнтація на успіх, публіцизація, приватизація, гедонізація, карнавалізація життя. Розглянуто стилі життя в політичній...