Польский язык
Языки и языкознание
 • формат pdf
 • размер 65.89 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
First-Year Polish. Pierwszy rok j?zyka polskiego
First-Year Polish. Pierwszy rok j?zyka polskiego.

THE THIRD EDITION. First-Year Polish is a thoroughly rewritten and
revised version of the book formerly bearing this title.
This book is suitable for students with no previous knowledge of Polish or
any foreign language. It is also appropriate for students with a certain
knowledge of Polish from home or from living in Poland, or for students with
a knowledge of a Slavic language other than Polish.

OVERVIEW. Orientation is almost exclusively conversational. A firm
foundation in the spoken language is the best approach to later contact with
the print-based language. Lessons are based on an initial presentation of
important words, phrases, and topics in the form of brief, memorizable
dialogues, reflecting standard educated colloquial Polish. The conversational
material is followed by short model sentences based on the conversations, by
questions for written and oral practice, possibly by cultural notes, by
grammatical commentary, and then by a set of exercises, suitable for both oral
or written work.© Oscar E. Swan
University of Pittsburgh
2005
Похожие разделы
Смотрите также

Дипломная работа - Testy jako metoda kontroli wynik?w kszta?cenia w nauce j?zyka polskiego

degree
 • формат doc
 • размер 433 КБ
 • добавлен 29 сентября 2011 г.
Praca dyplomowa, obrona 2011 Lublin, Polska Kontrola gra wa?n? rol? w procesie nauczania j?zyk?w obcych. Odpowiednia organizacja kontroli pomaga zwi?kszy? efektywno?? procesa nauczania. Kontrola zapewnia kontakt mi?dzy nauczycieliem a uczniom. Taki kontakt pozwala oceni? stopie? rozumienia materialu i znajomosci j?zyka obcego, w zwi?zku z tym planowa? proces nauczania.

Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin. Milo mi pania poznac. Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych

 • формат jpg
 • размер 41.94 МБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
Podr?cznik adresowany jest do cudzoziemc?w pragn?cych pozna? podstawy j?zyka polskiego. Autorki wykorzystuj? metod? komunikacyjn?, organizuj?c poszczeg?lne jednostki lekcyjne wok?? konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Ucz?cy si? poznaje podstawowe s?ownictwo i zwroty u?ywane np. podczas wizyty u lekarza, zakup?w w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporz?dkowana jest gramatyka oraz ?wiczenia utrwalaj?ce. Ksi??ka przeznaczona jest do n...

Bartnicka Barbara. Uczymy si? polskiego: podr?cznik j?zyka polskiego dla cudzoziemc?w - Audio

 • формат mp3
 • размер 74.8 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
Cz??? niniejsza zawiera teksty i dialogi, pisane j?zykiem zbli?onym do potocznej polszczyzny m?wionej. W tekstach tych wst?puj? podstawowe formy gramatyczne i konstrukcje sk?adniowe, konieczne do opanowania praktycznej umiej?tno?ci samodzielnego budowania wypowiedzi w j?zyku polskim. Poza tekstami i dialogami, s?u??cymi poznawaniu podstawowego s?ownictwa i struktur gramatycznych, wprowadzili?my do niniejszego tomiku 10 tekst?w poetyckich pi?ra w...

Lexus. The Rough Guide to Polish Dictionary Phrasebook

Словарь
 • формат pdf
 • размер 14.18 МБ
 • добавлен 07 декабря 2010 г.
London, RG, 2006, 288 p. (на англ. ) Take along the Rough Guide Polish Phrasebook on your next trip and make new friends while on your trip. With A-Z English to Polish and A-Z Polish to English translations, this pocket-sized phrasebook will have you speaking the language even before arrive. There are 16-pages of additional scenarios, from reserving a hotel room and asking for directions to buying a bus ticket and ordering a drink from the bar....

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2

 • формат tif, doc
 • размер 108.5 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! + 2 CD. UNIVERSITAS, 2009 Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci...

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2 - Audio

 • формат mp3
 • размер 54.91 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
2 CD к учебнику Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci receptywn...

Ortografia na bardzo dobry. Barbara i Krzysztof Gierymscy

 • формат jpg
 • размер 46.86 МБ
 • добавлен 01 апреля 2011 г.
Zakres materia?u zawarty w niniejszej publikacji jest zgodny z podstawami programowymi j?zyka polskiego w klasach IV-VI szko?y podstawowej oraz gimnazjum.Wydawnictwo GRAM, Warszawa 1999. 80 stron. Spis tre?ci. Pisownia wyraz?w z ?. Pisownia wyraz?w z u. Pisownia wyraz?w z rz. Pisownia wyraz?w z ?. Pisownia wyraz?w z ch. Pisownia wyraz?w z h. Pisownia wyraz?w z ?, ?. Pisownia wyraz?w z em, en, om, on. Pisownia wyraz?w z j, i. Pisownia cz?stek -bym...

Ostaszewska D., Tambor J. Fonetyka i fonologia wsp??czesnego j?zyka polskiego

 • формат pdf
 • размер 11.38 МБ
 • добавлен 09 сентября 2010 г.
Podr?cznik przeznaczony dla student?w kierunk?w filologicznych, dla kt?rych gramatyka opisowa j?zyka polskiego jest jednym z przedmiot?w nauki. Warszawa, 2000, 140 s.

Polish Grammar in a Nutshell

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Polish Grammar in a Nutshell is intended for use as a short reference and review grammar at any level of Polish language study, from beginning to advanced. It can be used in conjunction with any of various curently available textbooks, or as a grammatical accompaniment to reading and translation courses. It covers sounds, spelling, pronunciation, conjugation and declension, verb aspect, adverbs, prepositions, conjunctions, the numeral and partici...

Przygody Krystyny, Paw?a i Reksa

 • формат pdf
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 19 мая 2011 г.
Wyb?r tekst?w do nauki j?zyka polskiego dla cudzoziemc?w. Skrypt dla s?uchaczy Studium J?zyka Polskiego dla Cudzoziemc?w. Autorzy tekst?w: Kazimiera Budzianka, Halina Olaczek, El?biera Wr?blewska. Wydawnictwo Uniwersytetu ??dzkiego 1996. 61 str.