Украинский язык
Языки и языкознание
Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 13.07 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Шпора. ГОС Українська мова
49 питань. Іспит складений на "відмінно".
Мова і професія. Поняття «спеціальність», «професія», «фах». Значення і роль мови для майбутнього фахівця.
Українська мова серед інших мов світу. Походження укр. мови. Генеалогічна класифікація мов.
Українська мова – державна мова в Україні. Етапи розвитку української мови
Роль і значення мови в суспільному житті. Функції мови
Стилі та жанри української літературної мови
Культура мови й культура мовлення. Основні аспекти вияву культури професійного мовлення
Культура фахового мовлення. Фонетичні, орфоепічні, акцентологічні норми мови професійного спілкування
Культура фахового мовлення. Орфографічні норми професійного спілкування
Професійна мовнокомунікативна компетенція. Специфіка мови професійного спілкування
Лексичні норми мови професійного спілкування. Лексикологія як розділ науки про мову
Лексикологія, фразеологія, термінологія – підрозділи лексикології
Лексичні норми мови професійного спілкування. Вимоги до вживання лексики іншомовного походження
Лексичні норми мови професійного спілкування. Використання влсне українських слів у професійних текстах.
Види омонімів, їх вживання в проф. текстах.
Синонимы. Антонимы
Особливості вживання паронімів у мові професійного спілкування.
Вживання й переклад омонімів
Роль термінології в професійному спілкуванні. Термін, класифікації термінів. Правила функціонування термінів: вимоги до них.
Терміни, професіоналізми та номенклатурні назви. Мовні клише, мовні штампи.
Загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціальна термінологія. Явище синонімії в термінології: терміни-дублети, терміни-еквіваленти.
Національна мовна специфіка фразеолгізмів.
Полісемія, специфіка переносних значень.
Абревіатури. Типи абревіатур, традиції творення й використання.
Число й рід іменників: особливості їх вживання у професійномумовлені. Використання роду іменників для назви осіб за професією.
Відмінювання іменників чоловічого роду 2 відміни.
Правопис і відмінювання прізвищ і по-батькові.
Ступені порівняння прикметників.
Числівники.
Особові, часові форми, вибір способу й форми дієслова, форми наказу.
Дієприкметники, дієприслівники, форми на но, то.
Переклад дієприкметників, дієприслівників. Звороти.
Орфографічні норми використання прийменників та сполучників.
Використання прийменників у словосполученнях.
Особливості перекладу прийменника ПО.
Правопис часток.
Основні граматичні норми української мови у практиці діловодства. Використання мовних засобів.
Основні фонетичні норми мови професійного спрямування. Правила чергування голосних звуків.
Основні фонетичні норми мови професійного спрямування. Правила чергування приголосних звуків.
Основні орфографічні норми мови професійного спілкування. Уживання м якого знаку.
Основні орфографічні норми мови професійного спілкування. Уживанняапострофа.
Фонетичні процеси мови професійного спілкування, їх фіксація на письмі: зміни приголосних при додаванні суфіксів –ськ, -ств. Правопис географічних назв.
Фонетичні процеси мови професійного спілкування, їх фіксація на письмі: подовження та подвоєння приголосних.
Основні орфографічні норми мови професійного спілкування. Правопис префіксів.
Вживання слів іншомовного походження.
Культура фахового мовлення. Мовний етикет у сфері ділового спілкування.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по украинскому языку
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания в начальной школе
 5. Украинский язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Славянское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Украинский язык как иностранный
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на украинском языке
 1. Вненаучные способы познания
 2. Религиозная литература
 3. Христианство
 4. Библейские тексты
 5. Библейские тексты на украинском языке
 1. Периодические издания
 2. На украинском языке
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Детективы и боевики
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Зарубежная художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Исторический роман
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Казахская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Комиксы
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Русская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Фантастика
 3. На украинском языке
Смотрите также

Герман К.Ф. Складносурядні речення з градаційними сполучниками

Статья
 • формат doc
 • размер 48 КБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
// Українська мова і література в школі. - 1972. - № 1 - С.28-30. Поділ складносурядних речень на три групи залежно від типу сполучників – єднальні, протиставні, розділові та градаційні

Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори

 • формат djvu
 • размер 2.58 МБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. - К. , 1990. - 169 с. У монографії характеризуються форми вияву української загальнонародної мови — літературна мова і народні говори. Висвітлюється походження української мови, визначаються територіальні і соціальні говори на Україні, розглядається питання діалектного членування української мови, викладається історія і з'ясовується характер українських наріч і говорів, визначається зв'язок народних гово...

Огієнко Т.М., Богданова Л.Ф., Філіпова Н.А., Кириченко Н.Н. Стежинка до знань. Довідник школяра молодших класів. Тропинка к знаниям. Справочник младшего школьника

Справочник
 • формат djvu
 • размер 1.37 МБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Довідник містить матеріали курса початкової школи за предметами: читання, російська мова, українська мова, математика відповідно діючої програми. Робота з довідником забезпечує систематизацію та поповнення знань учнів. Схеми, таблиці, алгоритми, міркування, ілюстрації, точне формулювання понять з прикладами зроблять навчання дитини простим і цікавим. Учень зможе самостійно орієнтуватись у матеріалі довідника під час виконання домашніх завдань та...

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності українська мова

 • формат doc
 • размер 7.05 КБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
Перелік питань для кандіспиту зі спеціальності "українська мова" містить 65 питань, об"єднаних у три блоки: Сучасна українська літературна мова; Історія української літературної мови; Історична граматика української мови; Українська діалектологія. Для аспірантів, що навчаються за спеціальністю 10.02.01 "українська мова".

Реферат - Українська літературна мова: формування, норми, функції та стилі. Ділова українська мова

Реферат
 • формат doc
 • размер 10.67 КБ
 • добавлен 29 декабря 2009 г.
Зміст. Українська літературна мова. Формування української мови. Норми української літературної мови. Функції та стилі сучасної української мови. Ділова українська мова.

Ткаченко Л.П., Щербакова Н.В. Українська мова: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Навчальний посібник укладено згідно з програмами "Ділова українська мова" та "Українська мова". У ньому вміщено основні правила української орфографії та пунктуації, подано завдання для практичного опрацювання тем, тексти для перекладу, реферування, самодиктантів.

Ткаченко О.Г. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 2.28 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Навч. посіб. для студ. усіх спец. та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О. Г. Ткаченко ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 170 с.

Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова, 1981

 • формат pdf
 • размер 22.16 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР як навчальний посібник для студентів філологічних факультетів університетів. м.Київ.Головне видавництво видавничого об'єднання "Вища школа", 1981 рік. 183 стр. Редакція літератури з філології і педагогіки Зав. редакцією В. Г. Петік. БЗ-44-17-80

Шпора. Українська словесність

pottee
 • формат doc
 • размер 39.14 КБ
 • добавлен 17 сентября 2009 г.
47 ответов на вопросы Мова- суспільне явище. Функції мови. Статус укр. мови як державної. Сучасна укр літ мова. Унормованість як основна ознака літ мови. Види мовних норм. Укр. літературна мова і мова професійного спрямування. Літературна мова. Етапи розвитку української літературної мови. Функціональні різновиди української літературної мови Їх основні ознаки. Поняття національна мова, державна мова. Сучасна українська літературна мова. Характе...

Я пізнаю світ. Українська мова

Справочник
 • формат djvu
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 15 августа 2011 г.
Дит. енцикл. / Худож. Г.Філатов. — К.: Школа, 2004. — 384 с. Українська мова, як і будь-яка інша цивілізована мова, розвивалася не ізольовано і виникла не на порожньому місці. Тому для висвітлення деяких питань у книжці залучалися й факти з інших мов. Ці нариси є спробою розповісти допитливому читачеві про українську мову, точніше про цікаві явища з її життя, про деякі її особливості та про здобутки української мовознавчої науки. Викладене на цих...