Украинский язык
Языки и языкознание
Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 757 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
Шпора. Відповіді на питання державного іспиту з української мови
Мова як суспільне явище. Основні функції мови. Зміст і структура курсу УМ в середній школі.
Поняття української національної і ЛМ.
Роль Тараса Шевченка в розвитку і збагаченні УЛМ.
Роль І. Франка у розвитку і збагаченні української літературної мови кінця 19-поч. 20 ст.
Питання періодизації історії УЛМ. Зміни в змісті понятття «УЛМ» на різних етапах загальнонародної мови.
Проблеми нормування УЛМ у 90-х рр. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. Сучасна концепція мовної освіти учнів і шляхи її реалізації.
Особливості становлення і розвитку загальнонародної і літературної мови укр. народності, відбиття цього процесу в давніх пам'ятках.
Діалекти укр. мови. Діалектна основа СУЛМ.
Основні тенденції розвитку УЛМ на сучасному етапі. Нові технології у викладанні УМ
Полеміки ХІХ –поч. ХХ ст. навколо питань про УЛМ. Відомості з історії ЛМ в шкільному курсі УМ.
Граматики і словники української книжної мови 16-17 ст. та їх значення.
Правописні системи УЛМ у 19ст. Методика вивчення орфографії в школі.
Активна й пасивна лексика СУМ. Словникова робота на уроках УМ в школі.
Явище синонімії в мові. Робота з синонімами в школі.
Явища паронімії і омонімії в СУМ.
Система функціональних стилів СУЛМ. Методика вивчення стилістики в школі.
Типи лінгвістичних словників. Короткі відомості про лексикографічну роботу в Україні.
Склад української лексики з погляду її походження.
Стилістична диференціація лексики СУМ.
Полісемія слова. Розвиток лексичного значення слова. Вивч-ня лексикол-ії в школі. Робота над збагаченням словник. запасу учнів.
Фразеологія як галузь мовознавства. Структурно-семантична класифікація фразеологізмів. Методика вивчення фраз-гії в школі.
Поняття про фонетику і фонологію. Фонема, її основні ознаки та властивості.
Система голосних фонем УМ, історичні коментарі до їх утворення. Методика викладання фонетики в школі.
Звукові зміни, зумовлені занепадом ъ і ь.
Приголосні фонеми СУЛМ та їх класифікація. Методика фонетичного аналізу в школі.
Явища асиміляції в УМ.
Явища дисиміляції в УМ.
Зміна Е на О після шиплячих та Й, історичний коментар до цього явища.
Чергування О, Е з І. Історичний коментар до цього явища
Спрощення в групах приголосних і подовження приголосних, іст. коментарі до цих процесів
Фонетичний склад і наголос в УМ. Проблема складоподілу. Система тренувальних вправ з фонетики, наочність й ТЗН.
Орфоепія та її суспільне значення. Основні риси правильної УЛ вимови. Методика роботи над орфоепічними помилками в шкільному викладанні УМ.
Принципи укр. правопису. Правопис апострофа і Ь.
Морфемна будова слова. Морф і морфема. Особливості аломорфів.
Омонімія та полісемія морфів.
Корінь як основна морфема слова. Характеристика службових морфем. Методика вивчення будови слова у школі.
Словотвір як окремий розділ науки промову. Основні поняття словотвору. Методика вивчення словотвору в школі.
Поняття словотвірного типу. Словотвірний розряд, категорія, клас.
Історичні зміни в морфемній будові слова.
Іменник. Лексико-граматичні категорії іменника, їх хар-ка
Поділ іменників на відміни та групи. Історичний коментар паралельних флексій давального та місцевого відмінків однини іменників чоловічого роду ІІ відміни.
Прикметник. Ступені безвідносної та співвідносної міри якості.
Дієслово. Категорія способу. Уживання способових форм.
Особливості відмінювання кількісних числівників. Правопис числівників.
Особові та родові форми дієслова. Дієвідмінювання.
Дієслово. Основні граматичні категорії дієслова (коротка характеристика).
Дієслово. Категорія стану. Перехідні, неперехідні дієслова.
Займенник як частина мови. Відмінювання і правопис займенників. Явище прономіналізації.
Категорія виду дієслова. Парновидові, одновидові, двовидові дієслова.
Дієслово. Категорія часу. Перехідні явища в системі часових форм.
Дієприкметник як особлива форма дієслова.
Числівник. Групи числівників за значенням і будовою. Історичний коментар до творення простих і складних числівників.
Прикметник. Лексико-граматичні групи прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників.
Відмінювання іменників. Історичний коментар паралельних флексій родового відмінка однини та множини іменників ІІ відміни.
Дієприслівник як особлива форма дієслова.
Дієслово. Катерогія роду, числа, особи. Безособові дієслова.
Прийменник як частина мови. Похідні прийменники.
Прислівник. Групи прислівників за значенням і походженням.
Поняття про службові частини мови. Сполучники і сполучні слова. Методика вивчення частин мови в школі.
Типи односкладних речень.
Поняття про складне речення. Структурні типи складних речень. Вивчення складного речення в школі.
Відокремлені другорядні члени. Загальні умови відокремлення. Вивчення відокремлених ЧР в курсі синтаксису школи.
Відокремлені означення, розділові знаки при них. Відокремлена прикладка.
Головні члени речення. Координація головних членів речення. Методика синтаксичного аналізу в школі.
Відокремлення як синтаксичне явище. Відокремлені додатки. Методика роботи над пунктуаційними помилками в школі.
Поняття про відокремлення. Відокремлені обставини. Методика вивчення пунктуаціх в школі.
Розчленовані СПР.
Синтаксично ізольовані частини речення.
ССР, функції сполучників у ньому.
БСР, їх типи, функції. Вивчення БСР в школі.
Однорідні члени речення. Вивчення ОЧР в курсі синтаксису школи.
Повні та неповні речення. Типи неповних речень. Методика розвитку зв'язного мовлення в школі.
Узгоджені та неузгоджені означення і способи їх вираження.
Підмет і способи його вираження.
Присудок і способи його вираження.
Пряма і непряма мова.
Поняття про СПР. Засоби зв’язку між його пред частинами.
Типи речень за будовою предикативного центру. Безособові речення.
Типи речень за метою висловлювання. Окличні речення як засіб вираження експресії. Викладання синтаксису в школі: методи, принципи, прийоми, засоби навчання синтаксису.
Структурно-семантична класифікація СПР.
Словосполучення як синт одиниця. Типи словосполучень.
Поняття про складне речення. СПР з кількома підрядними частинами.
Типи обставин та способи їх вираження.
Поняття грам значення, спомоби за засоби його вираження. Формування граматичних понять на уроках УМ в школі.
Загальнодидактичні принципи, основні методи й засоби навчання УМ.
Перекази і твори в сис-мі письмових робіт з УМ, методика їх проведення.
Класифікація і дидактична хар-ка методів навчання.
Поняття мотивованості в словотворі. Основні критерії встановлення напрямку мотивації. Твірна основа та формант.
Основні способи словотворення. Морфонологічні зміни під час творення похідних слів.
Іменник. Лексико-грам категорія роду та граматичні категорії числа й відмінка іменника.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по украинскому языку
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания в начальной школе
 5. Украинский язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Славянское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Украинский язык как иностранный
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на украинском языке
 1. Вненаучные способы познания
 2. Религиозная литература
 3. Христианство
 4. Библейские тексты
 5. Библейские тексты на украинском языке
 1. Периодические издания
 2. На украинском языке
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Детективы и боевики
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Зарубежная художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Исторический роман
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Казахская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Комиксы
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Русская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Фантастика
 3. На украинском языке
Смотрите также

Автореферат дисертації Антропонімія Уманщини XVII - XXI ст

Дисертация
 • формат doc
 • размер 286 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Роботу виконано на кафедрі української мови Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України.

Бевзенко С.П. Українська діалектологія

 • формат pdf
 • размер 5.93 МБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Київ: Вища школа, 1980. Посібник складається із вступу і двох частин. У «Вступі» розглядаються загальнотеоретичні питання курсу, передбачені програмою. Основу книжки становить її перша частина «Фонетика, граматика й лексика української діалектної мови», в якій повніше, ніж це було в існуючих досі посібниках, висвітлюються питання діалектної фонетики, морфології, синтаксису й лексики. Друга частина «Діалектні групи і говори української мови» є під...

Бевзенко С.П., Петік В.Г.(ред.) Українська діалектологія

 • формат doc
 • размер 412.24 КБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
Київ: Вища школа, 1980. 244 с. Посібник складається із вступу і двох частий. У «Вступі» розглядаються загальнотеоретичні питання курсу, передбачені програмою. Основу книжки становить її перша частина «Фонетика, граматика, лексика української діалектної мови», в якій повніше, ніж це було в існуючих досі посібниках, висвітлюються питання діалектної фонетики, морфології, синтаксису її лексики. Друга частина «Діалектні групи і говори української мови...

Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови

 • формат djvu
 • размер 5.62 МБ
 • добавлен 27 октября 2009 г.
ISBN 966-7671-60-7 ББК 81.2УКР-2 В54 У теоретичному курсі описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови. Розглянуто з позицій функціонально-категорійної граматики центральні питання морфології; морфологічні одиниці й типи морфологічних категорій; взаємозв'язки морфології, синтаксису і словотвору. Подано з погляду функціонально-категорійної теорії нову інтерпретацію частин мови, морфологічних категорій і багатьох...

Гарбар І.В., Гарбар А.І. Українська мова для абітурієнтів

 • формат pdf
 • размер 793.51 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Посібник (укр. яз. ) – Миколаїв: НУК, 2004. – 72 с. Посібник призначений для допомоги слухачам курсів у зміцненні теоретичних і практичних навичок з української мови, у підвищенні їх грамотності та мовної культури. Цей посібник складений для слухачів курсів та випускників шкіл, щоб підготуватися до письмового вступного іспиту з української мови. Він буде корисним і для тих, хто хоче просто поглибити свої знання з мови.

Донецький вісник Наукового Товариства імені Т.Шевченка. Мовознавство. Т22. 2008

 • формат pdf
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Актуальні питання етимології, лексикології, діалектології, сучасні проблеми синтаксису, методика викладання української мови, соціолінгвістика та культура мови, текст і дискурс.

Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори

 • формат djvu
 • размер 2.58 МБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. - К. , 1990. - 169 с. У монографії характеризуються форми вияву української загальнонародної мови — літературна мова і народні говори. Висвітлюється походження української мови, визначаються територіальні і соціальні говори на Україні, розглядається питання діалектного членування української мови, викладається історія і з'ясовується характер українських наріч і говорів, визначається зв'язок народних гово...

Олійник О.Б., Шинкарук В.Д., Гребницький Г.М. Граматика української мови

 • формат pdf
 • размер 3.26 МБ
 • добавлен 26 сентября 2011 г.
Видавництво: Київ, Кондор Рік видання: 2007 Кількість сторінок: 544 Анотація: В посібнику в систематизованому вигляді висвітлено основні питання граматики української мови – морфології та синтаксису. Посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів та слухачів підготовчих відділень вузів, а також стане у нагоді всім, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови ISBN 978-966-351-072-9

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності українська мова

 • формат doc
 • размер 7.05 КБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
Перелік питань для кандіспиту зі спеціальності "українська мова" містить 65 питань, об"єднаних у три блоки: Сучасна українська літературна мова; Історія української літературної мови; Історична граматика української мови; Українська діалектологія. Для аспірантів, що навчаються за спеціальністю 10.02.01 "українська мова".

Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови

 • формат pdf
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2010. - 160 с. (2-ге видання) ISBN: 978-611-01-0034-2 (OCR) У навчальному посібнику у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови – лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано тексти...